Bindend studieadvies

Wat is een bindend studieadvies? (BSA)

De Faculteit der Geesteswetenschappen hanteert voor voltijd bachelorstudenten een bindend studieadvies (BSA). De faculteit vindt het tot haar verantwoordelijkheid behoren om studenten die naar alle verwachting niet over de capaciteiten beschikken om binnen een redelijke termijn hun bacheloropleiding succesvol af te ronden hierover in een vroeg stadium van de studie duidelijkheid te verschaffen. Hiermee wordt onnodige vertraging bij het zoeken naar een geschiktere opleiding voorkomen, wat ook in financiële zin (collegegeld, studiefinanciering) in het belang is van de student.

Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding een bepaald aantal studiepunten moet halen en eventueel een of meerdere specifieke vakken. We noemen dit de BSA-norm. In de opleidings- en examenregeling (OER) van je opleiding vind je de exacte norm. De OER van jouw opleiding vind je in de online studiegids.

Lukt het je niet om aan de norm te voldoen, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft.

Indien je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden kun je uitstel van het BSA aanvragen. Dit houdt in dat je verlenging aanvraagt van de periode waarbinnen je het vereiste minimum aantal studiepunten moet halen uit het eerste jaar van jouw opleiding. Meer informatie vind je hieronder, of via de studieadviseur. Je dient persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk te melden. Als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding ontvang je geen bindend studieadvies.

Meer informatie over het bindend studieadvies vind je op VUnet.

Studiebegeleiding in het eerste studiejaar

Om je zo goed mogelijk door je eerste studiejaar te leiden, heeft de faculteit een intensieve vorm van studiebegeleiding, waarbij de studievoortgang nauwlettend in het oog wordt gehouden. Eerstejaars studenten kunnen het volgende van de faculteit verwachten:

  • Na de uitslag van de  eerste tentamens ontvang je per mail een brief waarin ingegaan wordt op je eerste studieresultaten, en de eventuele consequenties daarvan voor het verdere studiegedrag. Ook word je in de brief geattendeerd op de mogelijkheid een afspraak te maken met je studieadviseur. 
  • Na de tentamens van het eerste semester ontvang je per mail opnieuw een brief. Indien de studieprestaties daartoe aanleiding geven, heeft deze brief het karakter van een waarschuwing. Zijn de studieprestaties tot dan toe slecht, dan krijg je het advies om je uit te schrijven voor de opleiding en je te oriënteren op een andere opleiding. Zijn de studieprestaties tot dan toe matig, dan word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de studieadviseur om te achterhalen wat de oorzaak is van de achterblijvende studieprestaties. Presteer je tot dan toe goed, dan word je gemotiveerd zo door te gaan, en eventueel geattendeerd op het Honours Programme voor getalenteerde studenten. 

Naast de bovenstaande algemene studiebegeleiding mag je te allen tijde op eigen initiatief een afspraak maken met je studieadviseur als studieadvies of -begeleiding gewenst is.

Bijzondere omstandigheden

Het kan zijn dat zich tijdens het eerste studiejaar bijzondere (persoonlijke) omstandigheden voordoen die een negatieve weerslag hebben op je studieprestaties. Denk hierbij aan ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking, bestuurswerkzaamheden, problemen in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld psychische problemen), overmacht situaties.

De BSA-commissie houdt bij het uitbrengen van het BSA in beginsel rekening met bijzondere omstandigheden. Daarbij kijkt zij naar de aard en ernst van de omstandigheid, de wijze waarop en mate waarin de omstandigheid de studievoortgang heeft belemmerd, wanneer de omstandigheid zich voor het eerst voordeed en hoelang deze heeft geduurd. 

Meld bijzondere (persoonlijke) omstandigheden zo spoedig mogelijk nadat deze zich hebben voorgedaan bij je studieadviseur. Heb je een handicap of functiebeperking, meld dit dan gelijk bij aanvang van je studie. Indien je melding maakt van bijzondere omstandigheden neem dan eventuele bewijsstukken mee.

Bezwaar tegen een voorgenomen negatief BSA

Heb je bericht gekregen dat je een negatief BSA zult krijgen en ben je van mening dat dat niet terecht is? Dan kun je daar bezwaar tegen maken als er sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden waardoor je niet hebt kunnen voldoen aan de BSA-norm. Dit bezwaar moet je schriftelijk indienen bij de facultaire BSA-commissie en mondeling toelichten tijdens een hoorzitting.

Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op VUnet.