Computermodellen beantwoorden archeologische vragen over de Romeinen

13-11-2018

13.45

Aula

Palaeogeographic analysis of the Dutch part of the Roman limes and its hinterland

M.R. Groenhuijzen

prof.dr. N.G.A.M. Roymans, dr. J.W.H.P. Verhagen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst, cultuur en geschiedenis

Promotie

Het transport vanuit de lokale bevolking voor de bevoorrading van het Romeinse leger werd uitgevoerd via specifieke verzamelplaatsen. De belangrijke rol van deze plaatsen binnen transportnetwerken kan hebben geleid tot de ontwikkeling van landelijke steenbouwnederzettingen. In deze nederzettingspatronen blijkt daarnaast dat de locatiekeuze in belangrijke mate werd bepaald door het natuurlijke landschap en de kans voor interactie met andere nederzettingen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Mark Groenhuijzen die met speciaal ontwikkelde computermodellen archeologische onderzoeksvragen over deze relatief onbekende kant van de interactie tussen de lokale bevolking en het Romeinse leger kwantitatief heeft kunnen testen.

Digitaal graven
Deze bevindingen laten de geschiktheid van de gebruikte methoden zien en zijn waardevol voor archeologen met betrekking tot de huidige kennis over contacten tussen de lokale en de militaire bevolking in het Nederlandse grensgebied van het Romeinse Rijk. Mark Groenhuijzen: “In dit onderzoek wordt een analyse gepresenteerd van het cultuurlandschap en de interactie tussen de lokale bevolking en de Romeinse militairen in de grenszone van het Romeinse Rijk in Nederland, met een bijzondere aandacht voor transportsystemen en nederzettingspatronen. Hoewel we veel weten over bijvoorbeeld grootschalige transportbewegingen in de Romeinse Tijd, weten we vanwege het gebrek aan historische en archeologische bronnen weinig over het karakter van lokaal transport in het achterland van de rijksgrens.”

Beter begrip van ons verleden
De innovatieve methoden die Groenhuijzen in zijn onderzoek heeft gebruikt om archeologische vraagstukken te beantwoorden, kunnen ook worden toegepast in andere gebieden en andere tijdsperioden. Groenhuijzen: “Net zoals dit onderzoek heeft geleid tot betere inzichten in de Romeinse Tijd in Nederland, kunnen deze methoden daarom ook leiden tot een beter begrip van ons verleden in algemene zin, wat waardevol is zowel voor studenten en onderzoekers in de archeologische wereld, maar bijvoorbeeld ook voor beleidsmakers op het gebied van cultureel erfgoed.”