Ethische Toetsingscommissie Onderzoek

Ethische Toetsingscommissie Onderzoek

N.B. Momenteel wordt de webpagina Ethische Toetsingscommissie Onderzoek ontwikkeld. De informatie op deze pagina is nog niet volledig of Engelstalig te verkrijgen.

De ethische toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is formeel vastgelegd in de Nederlandse wetgeving; WMO.
Veel van het onderzoek dat plaatsvindt binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) valt echter niet onder de geformuleerde definitie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en wordt daarom niet door de CCMO of een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) beoordeeld.

Er wordt daarentegen wel in toenemende mate van allerlei onderzoeken in de geesteswetenschappen een formele ethische toetsing verwacht. Om die reden heeft FGW enkele jaren geleden de Ethische Toetsingscommissie Onderzoek (EtCO) opgericht. Deze commissie beoordeelt desgevraagd of onderzoek binnen de faculteit voldoet aan de ethische richtlijnen van FGW. Als er twijfel is over ethische kwesties in lopend of bij toekomstig onderzoek, of als externe partijen hierom vragen, kan EtCO het onderzoek toetsen aan het Protocol Ethische Toetsing van Onderzoek.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek dient altijd door de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van de Vrije Universiteit Amsterdam (METc VUmc) goedgekeurd worden.

PRIMAIR DOEL EtCO

De Ethische Toetsingscommissie Onderzoek van FGW heeft als primair doel het vooraf ethisch toetsen van mensgebonden onderzoek binnen de faculteit. Dit betreft zowel onderzoek dat zich binnen de muren van de faculteit afspeelt, als onderzoek dat uit naam van de faculteit plaatsvindt (bijvoorbeeld op een school, bedrijf of instelling).

Onderzoek door een gastonderzoeker dient eerst door de eigen instelling te zijn getoetst voordat het aan EtCO van FGW wordt voorgelegd.

SAMENSTELLING EtCO

De EtCO bestaat uit een voorzitter, een deskundige op het gebied van de Ethiek (uit de afdeling Filosofie) en een aantal leden met diverse expertises, zodat verschillende typen onderzoek zijn gedekt, zoals uitgevoerd binnen FGW onderzoeksinstituten Network Institute en CLUE+. Het Faculteitsbureau van FGW voorziet in de secretaris van de commissie.

Commissieleden:
Prof. Dr. Martine Coene (voorzitter EtCO; afdeling TLC)
Prof. Dr. Jan Paul Crielaard (afdeling KCGO)
Liesbeth Geudeke (Privacy Officer Onderzoek FGW)
Prof. Dr. Gerben Meynen (afdeling Filosofie)
Rita van der Schriek-Hermans MA (secretaris EtCO)

TOETSINGSPROCEDURE

Alle aanvragen dienen minstens één maand voordat het onderzoek of een deelproject van het onderzoek start te worden ingediend.

De EtCO streeft ernaar om de toetsingsprocedure zoveel mogelijk gestroomlijnd te laten verlopen. Onderzoek dat niet of niet volledig binnen de gebruikelijke kaders en procedures valt, wordt door de EtCO besproken.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een versnelde behandeling door één of enkele leden van de EtCO plaatsvinden met schriftelijke raadpleging van de overige leden.

Standaardonderzoek
Onderzoeken die nauwelijks afwijkt van eerder uitgevoerd onderzoek, zogenoemde standaardonderzoeken, worden alleen op de hoofdlijnen bekeken. Te denken valt aan onderzoeken waarbij het stimulusmateriaal, type vragenlijst of type experiment slechts marginaal afwijkt van eerdere door de EtCO goedgekeurde onderzoeken.
De EtCO werkt met beschrijvingen van standaardonderzoeken, aangeleverd door de afzonderlijke leerstoelgroepen en/of Principal Investigatorsgroepen. Deze beschrijvingen worden regelmatig vernieuwd, bijvoorbeeld in het kader van (zelf)evaluatie, visitatie of zodra dit in de ogen van leerstoelhouders of PI’s gewenst is.

Aanvraag standaardonderzoek
Projectleiders die bij een aanvraag aangeven dat hun onderzoek voldoet aan de beschrijving van een standaardonderzoek, doorlopen vervolgens een verkorte aanvraagprocedure.
De projectleider dient het onderzoek in bij de EtCO door:
- het invullen van het aanmeldformulier (zie beneden)
- het overleggen van het projectvoorstel, het informatiedocument en de toestemmingsverklaring

De EtCO controleert de gegevens en verleent eventueel goedkeuring aan het onderzoek. In de eerstvolgende EtCO vergadering wordt een lijst met goedgekeurde projecten ter kennisgeving als agendapunt behandeld.

Documenten:
Aanmeldformulier (online formulier)
Protocol Ethische Toetsing van Onderzoek (pdf)
Flowchart en Zelfcheck (png-afbeeldingen)

Handige Links:
-

CONTACT

Secretaris EtCO:
Rita van der Schriek-Hermans
E-mail: etco.fgw@vu.nl