Visie op en kwaliteit van onderwijs

Onderwijsvisie

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een sterke internationale profilering en concentreert zich in haar onderwijs en onderzoek op de bestudering van klassieke en moderne talen, communicatie en informatieoverdracht, kunst en materiële cultuur, erfgoed, historische overleveringen en documentatie, en wijsgerige reflectie. Onderwijs en onderzoek zijn bij de Faculteit der Geesteswetenschappen internationaal en cross disciplinary.

Het onderwijs binnen de faculteit is te omschrijven met de woorden persoonlijk, verantwoordelijk en open. Het persoonlijke karakter van het onderwijs komt tot uitdrukking in de kleinschalige onderwijsvormen, met aandacht voor de individuele student en intensieve overdracht van kennis en vaardigheden. Docenten en studenten dragen samen én afzonderlijk verantwoordelijkheid voor het succes, de kwaliteit en de maatschappelijke waarde van het onderwijs. Open communicatie van ideeën stimuleert het debat in het onderwijs en biedt uiteenlopende mogelijkheden voor zowel interdisciplinaire samenwerking van docenten in het onderwijs alsook thematische aandacht voor vraagstukken in het vakgebied waarover wordt gedoceerd, zowel in nationaal als internationaal verband. Het bestuderen van primaire bronnen en analyseren van systematische vragen en methoden zijn belangrijke kenmerken van het facultaire onderwijs.

Doel van de opleidingen van de faculteit is dat studenten kennis en vaardigheden verkrijgen op het terrein van hun opleiding in de Humanities, en dat zij goed zijn toegerust om aansluitend als kritisch denkende professionals hun loopbaan te kunnen starten. Het onderwijs wordt geschraagd door onderzoek van niveau met aantoonbare maatschappelijke relevantie.

Onderwijskwaliteit

Het onderwijs binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is ontworpen volgens de uitgangspunten van constructive alignment; dit houdt onder meer in dat inhoud, toetsing en onderwijsvormen met elkaar samenhangen. Docenten functioneren in onderwijsteams om deze samenhang te garanderen. Er wordt verantwoordelijkheid gedragen voor de onderwijskwaliteit op facultair niveau, opleidingsniveau en cursusniveau. Studenten en docenten dragen in onderscheiden gremia bij aan het continue verbeteren en optimaliseren van onderwijs en onderwijsklimaat. Alumni zijn actief betrokken bij arbeidsmarktoriëntatie en de evaluatie van opleidingsprogramma’s.

Alle opleidingen doorlopen een cyclus waarin zij eens in de zes jaar na een visitatie op basis van een besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geheraccrediteerd worden. Tijdens het bezoek van een panel van peers (collega-wetenschappers en een studentlid) wordt nagegaan of de opleiding aan alle eisen voldoet met betrekking tot beoogde en gerealiseerde eindkwalificaties, de onderwijsleeromgeving en toetsing. Onderdeel van dit bezoek is ook een ontwikkelgesprek waarin de opleiding met het panel spreekt over toekomstige ontwikkelingen binnen de opleiding. De verslagen van deze ontwikkelgesprekken worden op deze pagina gepubliceerd.