Onderwijs voor opleidingen

Het ALP verzorgt cursussen en modules Academisch Engels en Nederlands in de volgende opleidingen:

Bachelors

BA Biomedical Sciences
Binnen het eerste jaar van de BA Biomedical Sciences werken studenten in twee modules (elk 1.5 ec) aan hun academische schrijfvaardigheid en presentatievaardigheid (conference presentation) in het Engels. Deze modules zijn ingepast in twee biomedische vakken zodat de studenten de beide vaardigheden in het Engels in de context van de vakinhoud aanleren. Hun producten worden dan ook beoordeeld door docenten van de opleiding  en van het ALP gezamenlijk, met behulp van vaste beoordelingsschema’s. De opleiding is van plan voor het academisch jaar 2019-2020 ook in het tweede jaar dergelijke modules schrijf- en presentatievaardigheden in het onderwijsprogramma op te nemen, in het kader van een opgaande leerlijn academische vaardigheden Engels.  

BA Business analytics
In een module van 2 ec binnen het vak Introduction to Business analytics (jaar 1) werken studenten aan hun academische schrijfvaardigheid Engels. In de module maken ze kennis met de eigenschappen van de formele registers van het geschreven Engels en de basisprincipes van tekststructuur.  Ook is er aandacht voor relevante aspecten van de grammatica van het Engels. Studenten krijgen intensieve individuele feedback op twee korte teksten (via ELS-online). De kennis en ervaring die ze op deze manier opdoen helpt ze bij het schrijven van het werkstuk waarmee ze het vak afronden.

BA Computer science
De cursus Academic Writing (jaar 1, 3 ec) maakt studenten bekend met de eigenschappen van de formele registers van het geschreven Engels. In hun schrijfopdrachten moeten de studenten laten zien dat ze  in het Engels teksten kunnen schrijven die voldoen aan de academische standaarden op het gebied van tekststructurering, stijl, helderheid en correctheid.

BA Economics and Business Economics
Als onderdeel van het vak Academic Skills binnen deze nieuwe Engelstalige opleiding volgen studenten een module schrijfvaardigheid Engels (1.5 ec). Docenten van het ALP verzorgen de feedback op de eerste versie van het afsluitend paper bij het vak, met behulp van het feedbacksysteem ELS-online.

BA Filosofie
Het vak  Vaardigheden: Academisch Nederlands  (jaar 1, 6 ec) maakt de studenten vertrouwd met alle aspecten van het formele register dat wordt toegepast in academische teksten in het Nederlands. Deze aspecten, op het gebied van tekstsamenhang, thematische continuïteit, zinscomplexiteit, toonzetting en retorische strategieën, worden bovendien in een aantal schrijfopdrachten geoefend.

BA Philosophy
Het vak Skills: Academic English (jaar 1, 6 ec) is erop gericht de schrijfvaardigheid van de studenten te ontwikkelen in de richting van het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.   Daarbij wordt aandacht besteed aan de kenmerken van geschreven academisch Engels, de structuur van complexe zinnen  in het Engels, aspecten van de grammatica van het Engels die specifiek relevant zijn voor schrijvers, en aan de interpunctie van het Engels. 

BA Geschiedenis
Het vak Academic English (jaar 1, 6 ec) bestaat uit een onderdeel grammatica en een onderdeel schrijfvaardigheid. In het grammatica-onderdeel komen de belangrijkste aspecten van de Engelse grammatica aan de orde. Hierbij ligt de nadruk op constructies die vaak gebruikt worden in academische teksten en die bij uitstek moeilijkheden opleveren voor studenten die in de formele registers van het Engels moeten schrijven. Tijdens het schrijfvaardigheidsonderdeel krijgen de algemene kenmerken van het academisch Engels uitgebreid aandacht. 

BA Mathematics
In de intensieve cursus Mathematical Modelling of Dynamical Systems van de nieuwe Engelstalige opleiding volgen de studenten een module (1.5 ec) schrijfvaardigheid Engels. Docenten van het ALP beoordelen bovendien het afsluitende paper op structuur, coherentie en correctheid van het academische Engels.

BA Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA)
Het vak Academic English MADA  (jaar 1, 6 ec) bestaat uit een onderdeel grammatica en een onderdeel schrijfvaardigheid. In het grammatica-onderdeel komen de belangrijkste aspecten van de Engelse grammatica aan de orde. Hierbij ligt de nadruk op constructies die vaak gebruikt worden in academische teksten en die bij uitstek moeilijkheden opleveren voor studenten die in de formele registers van het Engels moeten schrijven. Tijdens het schrijfvaardigheidsonderdeel krijgen de algemene kenmerken van het academisch Engels uitgebreid aandacht. 

BA Philosophy, Politics and Economics (PPE)
Binnen het eerste en tweede jaar van de BA PPE werken studenten in twee maal twee modules aan hun academische schrijfvaardigheid en presentatievaardigheid (conference presentation, poster presentation) in het Engels.  Docenten van het ALP beoordelen het werk van de studenten samen met docenten van de opleiding en werken ook mee aan het ontwikkelen van geintegreerde eindtermen op het gebied van communicatieve vaardigheden. De modules zijn onderdeel van de leerlijn PPE in Practice.

 

Masters

MA Environment and Resource Management
Bij de start van deze master krijgen de studenten een inleidende workshop van een uur over het belang van goede schrijfvaardigheid in het Engels.  In het tweede semester van de opleiding volgen de studenten binnen het kader van het vak Research Design een module academische schrijfvaardigheid Engels (1.5 ec). Docenten van het ALP beoordelen specifieke onderdelen van het afsluitende paper (inleiding, theoretisch kader) op de kwaliteit van het Engels.

Research MA Global Health
Het vak Scientific Writing in English (3 ec) is erop gericht om studenten vertrouwd te maken met de kenmerken van coherent, overtuigend, bondig en taalkundig correct academisch Engels. Studenten krijgen deze kenmerken ook zelf onder de knie met behulp van schrijf- en herschrijfopdrachten, peer review en intensieve individuele feedback (via ELS-online). Het vak wordt afgesloten met een paper (literature review) waarvan de Introduction en de Methods section gedetailleerd wordt beoordeeld op de kwaliteit van het Engels.

MA Health Sciences
Het vak Scientific Writing in English (3 ec) start met een korte opfrisser over de kenmerken van een academische tekst in zijn algemeenheid  en in het bijzonder over de kenmerken van het type tekst dat de studenten zullen schrijven:  een verslag van kwalitatief of kwantitatief onderzoek, of een paper over methodologie. Vervolgens staan aspecten van coherentie centraal, en oefenen de studenten met de middelen die het Engels biedt om complexe ideeën in complexe zinnen te gieten.  Met behulp van schrijf- en herschrijfopdrachten, peer review en intensieve individuele feedback op de tussenversie en eindversie  van het paper (via ELS-online) worden ook specifieke correctheidsproblemen op het gebied van het Engels aangepakt.

Research MA Neurosciences
Het vak Writing a research proposal (3 ec) is toegespitst op aspecten van coherente, overtuigende en compact geschreven academische teksten. Studenten krijgen ruim de gelegenheid hun vaardigheid in het zelf toepassen van deze aspecten te verbeteren, met behulp van schrijf- en herschrijfopdrachten, peer review en intensieve individuele feedback op een tussenversie van het research proposal (via ELS-online). De aandacht voor taalkundige accuraatheid in het Engels (lexicale en grammaticale kenmerken, interpunctie) wordt afgestemd op de individuele behoeften van de studenten. De uiteindelijke toetsing gebeurt aan de hand van een research proposal van 1000 woorden.

Premaster

Premaster Politicologie, Culturele antropologie en COM (FSW)
Studenten volgen in het kader van hun premasterprogramma een serie hoorcolleges over de kenmerken van het academisch register van het Engels. Deze hoorcolleges maken deel uit van een groter programma (werkcolleges) dat wordt verzorgd door docenten van de opleidingen.