Redigeerservice - Informatie voor begeleiders en docenten

De ALP-redigeerservice voor masterscripties en proefschriften

1. De ALP redigeerservice
De ALP redigeerservice is een onderdeel van het Schrijfcentrum van het Academic Language Programme (ALP) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het Schrijfcentrum is één van de initiatieven waarmee het ALP leden van de VU-gemeenschap wil ondersteunen bij het ontwikkelen van hun communicatieve vaardigheden in het Engels en het Nederlands [zie verder www.fgw.vu.nl/alp]. Bij het Schrijfcentrum werken docenten met jarenlange ervaring met het geven van onderwijs in academisch Engels en Nederlands. Zij zijn ook de opleiders van onze jonge editors, die masterstudenten en PhD-kandidaten helpen om het Engels of het Nederlands in hun scriptie of proefschrift tiptop in orde te maken. Dat wil zeggen: geschreven in correct en helder Engels of Nederlands, met de kenmerken die horen bij een academische tekst (denk aan woordgebruik, toon, etc.). De editors van de redigeerservice werken onder supervisie van de ervaren docenten van het Schrijfcentrum.

Met dit initiatief reageert het ALP op een ontwikkeling die niet zonder zorgwekkende kanten is: studenten doen bij het schrijven van hun masterscriptie steeds vaker een beroep op hulp van buitenaf. Deze hulp heeft de vorm van scriptiebegeleiding (in sommige gevallen van ghostwriting en erger) door commerciële bedrijven in binnen- en buitenland of door ‘scriptie-zzp’ers’ die via Marktplaats hun diensten aanbieden. Een belangrijk bezwaar van dergelijk schaduwonderwijs is het ondoorzichtige karakter ervan. Het wordt voor begeleiders lastig vast te stellen in welke mate de student auteur van de eigen scriptie is, en voor opleidingen wordt het moeilijk om de eindtermen op een betrouwbare manier te toetsen.

Het ALP wil met de redigeerservice op een transparante manier bijdragen aan de scriptiebegeleiding, door op een specifieke manier commentaar en advies te bieden met betrekking tot het Engels of het Nederlands (zie 2.), en zo te helpen bij het halen van de doelen die in de eindterm communicatieve vaardigheden van een opleiding worden gesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de begeleider(s). Op deze manier krijgt de redigeerservice een plaats binnen het Taalbeleid van de VU, dat erop gericht is een onderwijsomgeving aan te bieden waarin studenten zowel in het Engels als in het Nederlands de communicatieve competenties verwerven waarmee zij zich in hun toekomstige beroepsuitoefening positief kunnen onderscheiden.  

2.Hoe redigeert de ALP-redigeerservice?
De editors van de ALP-redigeerservice zijn nadrukkelijk geen correctoren of ghostwriters. Wat ze doen is het volgende: ze controleren voor een student de talige kwaliteit van de eindversie van de scriptie door met behulp van track changes en comments te laten zien waar er verbeteringen in het Engels of het Nederlands nodig zijn. Met de track changes laten ze zien welke veranderingen ze al in de tekst hebben aangebracht. Het gaat dan altijd om eenvoudige en ondubbelzinnige correctheidskwesties van talige aard. Met de comments attenderen de editors de student op onduidelijke passages, of ze zeggen iets over mogelijke verbeteringen.  Als ze denken dat een student daar zijn of haar voordeel mee kan doen, maken de editors aan het eind van de tekst nog wat algemene opmerkingen over de stijl van de tekst. Naar aanleiding van deze opmerkingen neemt de student altijd zelf de beslissing om de track changes te accepteren, of om iets met de comments te doen. Met deze aanpak stimuleert de ALP-redigeerservice studenten om nog even goed te kijken naar voorgestelde correcties en om zelf nog na te denken over de opmerkingen en zelf beslissingen te nemen op basis van suggesties. Op die manier leert een student ook in de laatste fase van de opleiding nog wat over het Engels of het Nederlands en kan de scriptie een rol spelen bij de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden Engels of Nederlands. 
De student betaalt voor de diensten van de ALP-redigeerservice. Indien dat is afgesproken, gaat de geredigeerde tekst ook naar de begeleider.

3. Wat redigeert de ALP-redigeerservice wel en wat niet?
De ALP-redigeerservice richt zich op de feitelijke tekst, dus op de hoofdstukken waarin de student over zijn of haar onderzoek rapporteert. De editors kijken niet naar onderdelen als de Inhoudsopgave, de sectie Geraadpleegde literatuur of naar de lay-out van een scriptie. De editors controleren ook niet of de tekst wel voldoet aan de regels die binnen een opleiding gehanteerd worden voor het verwijzen naar literatuur. Wel geven editors het aan als ze zien dat een student bij literatuurverwijzingen in de tekst niet consistent te werk gaat.