Medezeggenschap en commissies

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn er een aantal commissies en afdelingen die belangen behartigen van medewerkers en studenten. Hieronder vind je een overzicht van alle medezeggenschap en facultaire commissies.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (OC) is een adviesorgaan waar docenten en studenten samen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. Het is een bij de wet ingestelde commissie die het onderwijsbureau en het bestuur van een faculteit adviseert over allerlei onderwerpen die met onderwijs te maken hebben. Elke bachelorafdeling en elke masteropleiding van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een OC. OC student-leden zijn dus betrokken bij het onderwijs van de eigen opleiding. De OC vindt het belangrijk om de stem van studenten te horen.

Meer informatie over de Opleidingscommissie vind je op VUnet.

Examencommissie

Volgens de wet stelt het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De Examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast. Zij wijst examinatoren aan en kan aan hen richtlijnen geven met betrekking tot de beoordeling van tentamens. De Examencommissie wordt benoemd door het Faculteitsbestuur.

Meer informatie over de examencommissie vind je op VUnet.

Onderdeelcommissie Geesteswetenschappen (ODC)

De Onderdeelcommissie is het facultaire medezeggenschapsorgaan van medewerkers. Op facultair niveau praten personeel (ODC) en studenten (FSR) met het Faculteitsbestuur in de Facultaire Overlegvergadering (FOV). De ODC bestaat uit leden van zowel ondersteunend als wetenschappelijk personeel. De commissie maakt deel uit van en werkt samen met de Ondernemingsraad van de universiteit. Op facultair niveau behartigt zij de belangen van het personeel, bijvoorbeeld op het gebied van werkomstandigheden. Onderwijszaken komen vooral aan de orde in de gezamenlijke vergadering met de studentenraad.

Voor meer informatie: odc.fgw@vu.nl.

Facultaire Studenten Raad (FSR)

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. De FSR vormt de schakel tussen studenten en het Faculteitsbestuur en behartigt de belangen van studenten.

Voor meer informatie: fsr.fgw@vu.nl

Commissie Internationalisering (CIA)

De taak van de commissie is het bestuur en de opleidingen te informeren en te adviseren over de beleidsvorming met betrekking tot de internationalisering van het onderwijs.

Voor meer informatie neem contact op met:
dr. Anita Raghunath
E: a.s.raghunath@vu.nl

Commissie voor de Toelating

De commissie voor de toelating behandelt verzoeken van personen van 21 jaar of ouder die willen gaan studeren maar geen diploma bezitten dat toelating verleent tot een studie binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Men kan worden toegelaten na het afleggen van een toelatingsexamen, het colloquium doctum.

Voor meer informatie neem contact op met:
dr. Maurice Vliegen
E: maurice.vliegen@vu.nl

Facultaire Bibliotheekcommissie (FBC)

Deze commissie overlegt met medewerkers van de bibliotheek over onder meer nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheek en de wijze waarop deze het beste naar de faculteit toe vertaald kunnen worden. Verder fungeert de FBC als een platform waar bibliotheekgebruikers overleggen met bibliotheekvertegenwoordigers over zaken van wederzijds belang. Voor meer informatie neem contact op met het bestuurssecretariaat.

Ethische Toetsingscommissie Onderzoek (EtCO)

De Ethische Toetsingscommissie Onderzoek (EtCO) beoordeelt desgevraagd of onderzoek binnen de faculteit voldoet aan de ethische richtlijnen van FGW. Als er twijfel is over ethische kwesties in lopend of bij toekomstig onderzoek, of als externe partijen hierom vragen, kan EtCO het onderzoek toetsen aan het Protocol Ethische Toetsing van Onderzoek.

Meer informatie over de EtCO.